Statistikat e Tregëtisë së Jashtme 2004 - 2016

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës. Të dhënat e para paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të dhënat paraprake të publikuara më parë. Ky publikim përmban 6 tabela për Tregtinë e Jashtme të Kosovës për Gusht 2016 me disa krahasime ndaj Gushtit 2015. Këto tabela kanë të bëjnë me importin dhe eksportin sipas qarkullimit të mallrave, procedurave statistikor, seksioneve, vendeve si dhe sipas pikave kufitare. Importet janë paraqitur sipas vendit të origjinës.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://ask.rks-gov.net/sq/tregetia-e-jashtme
Autor Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)
Mirëmbajtësi Fatos Idrizi
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Tetor 12, 2016, 11:50 (Europe/Tirane)
U krijua Tetor 12, 2016, 11:16 (Europe/Tirane)