Statistikat e Transportit 2012 - 2016

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Postë telekomunikimit. Ky publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore për periudhën TM 2 2016. Duke u nisur nga kërkesa të vazhdueshme të shfrytëzuesve të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm për të dhëna dhe informacione statistikore, dhe duke u bazuar në manualet dhe rekomandimet e EUROSTAT-it jemi munduar që përmes disa indikatorëve themelor të përgatisim një publikim për Statistika të Transportit dhe Telekomunikacion. Qëllimi i publikimit është të vejë në dukje tendencën e zhvillimit të këtij sektori për ekonomin e vendit. Besojmë se ky publikim do të shërbejë si bazë e dobishme referuese për të gjithë shfrytëzuesit e të dhënave statistikore të ASK-së, dhe do të shërbejë si informacion i dobishëm dhe relevant ekonomik për Kosovën. Burim i të dhënave të shfrytëzuara janë : Ministria e Infrastrukturës – Drejtoria për rrugë, PTK (Post-telekomunikacioni i Kosovës), Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari “ - LIMAC si dhe Hekurudhat e Kosovës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://ask.rks-gov.net/sq/transporti
Autor Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)
Mirëmbajtësi Fatos Idrizi
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Tetor 12, 2016, 12:32 (Europe/Tirane)
U krijua Tetor 12, 2016, 12:21 (Europe/Tirane)