Tabela me të Dhënat për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të Pozitave të Nivelit Drejtuese në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive

Tabela me të Dhënat për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të Pozitave të Nivelit Drejtuese në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive

Autor: Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil (DASHC) në Ministrinë e Administratës Publike.

Shënim 1: Pozita Drejtuese përfshinë: Drejtor i departamentit/drejtorisë, Zv. dejtor, Drejtor i zyrës, Shef divizioni, Shef sektori, Shef njësie, Menaxher.

Shënim 2: Postet publike nuk përfshihen në këto të dhëna.

Shënim 3: Në këto të dhëna në kuadër te Ministrisë se Shëndetësisë nuk janë përfshirë të dhënat nga niveli i mjekësisë terciare (QKUK, spitalet rajonale dhe institutet).

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Dhjetor 26, 2017, 14:57 (Europe/Tirane)
U krijua Dhjetor 22, 2017, 15:42 (Europe/Tirane)