Statistikat e Mirëqenies Sociale 2003-2015

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin “Statistikat e Mirëqenies Sociale në Kosovë 2015”. Qëllimi i këtij publikimi është që të ofrojmë të dhëna statistikore për tu njohur me mjedisin social në Kosovë. Ky publikim përmban të dhëna për: skemën e ndihmës sociale, pensionet bazë, pensionet kontributpaguese, pensionet e personave me aftësi të kufizuara, skemën për mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, skemën për familjet e dëshmorëve,invalidëve të luftës dhe veteranët e luftës, skemën e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK),skemën e pensioneve të Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK), skemën e pensioneve të Minatorëve të Trepçës, skemën për personat e verbër, të dhënat për numrin e fëmijëve të braktisur, numrin e personave të vendosur në shtëpitë për persona të moshuar dhe pa përkujdesje familjare, numrin e personave me aftësi të kufizuara të vendosur në institutin special të Shtimes si dhe në shtëpitë e komunitetit. Burim i këtyre të dhënave është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) përkatësisht departamentet në vijim: Departamenti i Mirëqenies Sociale, Departamenti i Administratës Pensionale dhe Departamenti i Familjev

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://ask.rks-gov.net/sq/mireqenia-sociale
Autor Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)
Mirëmbajtësi Fatos Idrizi
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Tetor 7, 2016, 09:47 (Europe/Tirane)
U krijua Tetor 4, 2016, 15:21 (Europe/Tirane)