Gjatësia e linjave në sistemin elektro-energjetik të Kosovës-Tensioni i mesëm dhe i ulët

Gjatësia e linjave në sistemin elektro-energjetik të Kosovës-Tensioni i mesëm dhe i ulët

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://mzhe-ks.net/repository/docs/Balanca_e_Energjise_e_Republikes_se_Kosoves_2013_shqip_qershor.pdf
Ndryshuar së fundmi Qershor 25, 2018, 15:50 (Europe/Tirane)
U krijua Qershor 25, 2018, 15:49 (Europe/Tirane)