Emisionet totale dhe specifike mesatare për TC Kosova A dhe TC Kosova B

Emisionet totale dhe specifike mesatare për TC Kosova A dhe TC Kosova B në vitin 2013 dhe diferenca e tyre në % në krahasim me vitin 2012

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://mzhe-ks.net/repository/docs/Balanca_e_Energjise_e_Republikes_se_Kosoves_2013_shqip_qershor.pdf
Ndryshuar së fundmi Qershor 25, 2018, 14:15 (Europe/Tirane)
U krijua Qershor 25, 2018, 14:12 (Europe/Tirane)