Departamentit për Organaizata Joqeveritare

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Organaizata Joqeveritare janë: 1. Administron Politikat që lidhen me regjistrimin, raportimin finaciar dhe bashkëpunimin me institucionet relevande dhe OJQ-të. 2. Pranon, analizon dhe vendosë për kërkesat për regjistrim të OJQ-ve 3. Pranon, shqyrton dhe vendosë për kërkesat për status të përfitimit publik (SSP) të OJQ-ve. 4. Lëshon certifikata për regjistrim dhe SSP të OJQ-ve 5. Pranon dhe analizon raportet vjetore me pasqyrat financiare të OJQ-ve 6. Administron bazën e të dhënave për OJQ-të e regjistruara.

Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë dy divizione: 1. Divizioni i regjistrimit të OJQ-ve 2. Divizioni i raportimit finaciar të OJQ-ve

Divizioni i regjistrimit të OJQ-ve 1. Pranon dhe shqyrton kë kërkesat lidhur me regjistrimin e OJQ-ve 2. Pranon dhe shqyrton kërkesat për status të përfitimit publik 3. Regjistron OJQ-të, që i kanë plotësuar kushtet ligjore 4. Bashkëpunon me Institucionet relevante për OJQ-të

Divizioni i raportimit finaciar të OJQ-ve 1. Pranon raporte vjetore të OJQ-ve vendore dhe ndërkombëtare me SPP 2. Analizon dhe vlerson raportet vjetore të OJQ-ve me SPP, informon dhe rekomandon, sipas nevojës për procedim të mëtejm. 3. Njofton me shkrim OJQ-të me SPP për vendimet që janë marrë mbi pezullimin apo revokimin e SPP-së 4. Bashkëpunon me Institucionet relevante për OJQ-të

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://map.rks-gov.net/Departments/DOJQ.aspx
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Shkurt 7, 2017, 15:59 (Europe/Tirane)
U krijua Shkurt 7, 2017, 15:55 (Europe/Tirane)